ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

a www.carbtec.hu weboldal használatáról

 


1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A www.carbtec.hu honlapot Köteles Attila egyéni vállalkozó üzemelteteti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és Köteles Attila e.v. illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

 

Szolgáltató/Eladó/Vállalkozás adatai

Név: Köteles Attila e.v.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Bütyök utca 37.
Nyilvántartási szám: 31851687
Adószám: 66119085-1-24
Telefonszám: + 36 70 295 7931
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.carbtec.hu
Bankszámlaszám: OTP bank 11733254-20000404

 

Tárhelyszolgáltató adatai
Név: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Cím: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., + 36 30 598 7210
 
Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: www.carbtec.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.carbtec.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

 

3.4 Árak

Az árak forintban értendők és 0%-os ÁFÁ-t tartalmaznak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

 

4. További fogyasztói tájékoztató

Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva vásárol az Eladótól. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el.

 

5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Panaszügyintézés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
• Telefon: + 36 70 295 7931
• E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Fogyasztói panasz esetén az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mailben.


5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó jogsértést észlel, úgy jogosult panasszal fordulni az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz:

Békés megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
5600 Békéscsaba, József Attila u.2-4.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Békéltető testülethez fordulás. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Eladó az eljárás során együttműködik a Testülettel. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Online vitarendezési platformon. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei járnak el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 

A fogyasztó panaszával a Békés Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályához is fordulhat, melynek címe: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.


6. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

 

7. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni Köteles Attila írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

8. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

 

10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.


11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő termék adatlapokon termékleírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 

11.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

11.3. Eljárás hibás ár esetén

 Előfordulhat, hogy hibás – például elírás miatt téves - ár szerepel a honlapon. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

12. A megrendelés menete

A honlap használatához, illetve a vásárláshoz Önnek nem kell regisztrálnia. A kényelmesebb vásárlás érdekében javasoljuk, hogy regisztráljon, mert így a következő vásárlásnál már nem kell ismételten megadnia az adatait.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 

12.1. A Termék kiválasztása

 A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát és méreteit. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük.

 

12.2. Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba teszem" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a honlap tetején található „Kosár” gombra, majd a „Tovább a pénztárhoz!” gombra!

 

12.3. A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz!” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

 

12.4. Vásárlói adatok megadása

 A „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően Ön a szállítási adatok megadásával folytathatja a vásárlást. Ezt követően választhatja ki a kívánt fizetési- és szállítási módot.

 

12.5. A rendelés áttekintése

A vásárlás utolsó lépéseként Ön a rendelés véglegesítése előtt áttekintheti a megrendelését. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget. Az oldal alján látható szövegdobozban Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

 

13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Vásárlás” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a „Vásárlás” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

 

14. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása folyamatosan történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről egy – a 14.1. pont szerinti – automata visszajelzést kap. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.1. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.

 

14.1. Automata visszaigazoló e-mail, a szerződés létrejötte

Ön a megrendelését követően az Eladótól e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. A visszajelzés automatikus e-mail, mely annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, és ez a visszaigazolás minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem elérhető, a raktárkészlet függvényében alakul a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét az Eladó által küldött e-mailnek az Ön postafiókjába történt megérkezésétől számított 48 órán belül e-mail útján jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli.

 

15. A fizetés módja, feltételei

15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője és a 14.1. pont szerinti visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz.

 

15.2. Fizetési módok

Webáruházunkban előre utalásos és utánvétes fizetési módra van lehetőség. Utalásos fizetés  esetén a Vásárlónak a rendelés leadásakor a megrendelt termék ellenértékét, illetve a szállítás díját is át kell utalnia a következő bankszámlaszámra: OTP Bank 11733254-20000404 . Utánvétes fizetés esetén a Vásárlónak a megrendelt termék átvételekor kell annak ellenértékét, illetve a szállítás díját kifizetnie. Utánvétes rendelés esetén + 200 Ft-os költség terheli a Vásárlót.

 

16. A megrendelt termék átvétele - szállítási módok

16.1. MPL házhozszállítás utánvéttel
Ezen szállítási mód esetén a rendelt termékeket a Magyar Posta szállítja ki, mely kiszállításokra munkanapokon 8 és 17 óra között kerülhet sor. A kiszállításra a feladás után következő munkanapon kerül sor. Ezen szállítási mód díja a 200 Ft-os utánvét díjjal együtt: 1.810 Ft

 

16.2. MPL házhozszállítás banki átutalással
Ezen szállítási mód esetén a rendelt termékeket a Magyar Posta szállítja ki, mely kiszállításokra munkanapokon 8 és 17 óra között kerülhet sor. A kiszállításra a feladás után következő munkanapon kerül sor. Ezen szállítási mód díja: 1.590 Ft

 

16.3. MPL postán maradó csomagfelvétel utánvéttel
Ezen szállítási mód esetén Ön megadhatja, hogy melyik postán szeretné átvenni csomagját az adott posta nyitvatartási idejében. A kiszállításra a feladás után következő munkanapon kerül sor. Ezen szállítási mód díja a 200 Ft-os utánvét díjjal együtt: 1.710 Ft

Amennyiben a Vásárló nem veszi át csomagját a választott postára történő megérkezését követő ötödik munkanapon sem, és azt visszaküldik részünkre, akkor a szállítás díja a Vásárlót terheli. Ebben az esetben a csomag újraküldésére csak a rendelt termék vagy termékek ellenértékének előreutalása után kerülhet sor.

 

16.4. FOXpost automatában utánvéttel
Ezen szállítási mód esetén Ön megadhatja, hogy melyik FOXpost automatából szeretné átvenni csomagját. A kiszállításra a feladás után következő 1-3 munkanapon kerül sor. Ezen szállítási mód díja a 200 Ft-os utánvét díjjal együtt: 1.340 Ft
A FOXpost csomagautomaták elérhetőségéről az alábbi linken talál bővebb információt:
https://foxpost.hu/csomagautomatak

Amennyiben a Vásárló nem veszi át csomagját a választott FOXpost automatába történő megérkezését követő ötödik munkanapon sem, és azt visszaküldik részünkre, akkor a szállítás díja a Vásárlót terheli. Ebben az esetben a csomag újraküldésére csak a rendelt termék vagy termékek ellenértékének előreutalása után kerülhet sor.

 

16.5. FOXpost automatában banki átutalással
Ezen szállítási mód esetén Ön megadhatja, hogy melyik FOXpost automatából szeretné átvenni csomagját. A kiszállításra a feladás után következő 1-3 munkanapon kerül sor. Ezen szállítási mód díja: 1130 Ft
A FOXpost csomagautomaták elérhetőségéről az alábbi linken talál bővebb információt:
https://foxpost.hu/csomagautomatak

Amennyiben a Vásárló nem veszi át csomagját a választott FOXpost automatába történő megérkezését követő ötödik munkanapon sem, és azt visszaküldik részünkre, akkor a szállítás díja a Vásárlót terheli. 

 

16.6. Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

 

16.7.Az átvételre való jogosultság vélelme

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

 

17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

Amennyiben lehetősége van rá, akkor a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét.

Ön az átadás-átvételt követően is élhet panasszal, melyet alábbi elérhetőségeink valamelyikén tehet meg:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 / 70 295 7931
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Bütyök utca 37.

 

18. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított legfeljebb 10 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.


19. Jogfenntartás

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek forgalmazása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 14 munkanapon belül.

 

Általános Szerződési Feltételeinket PDF formátumban erre a linkre kattintva érheti el.

 

  • banner 1
  • banner 2
Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!